Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0901 371 505
Điện Thoại Bàn
0906432673

3

SẢN PHẨM

Các Mẫu Bình Trụ Nắp Vàng Việt Nam

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 17.8 lít

Mã Hàng:  Trụ 17.8 lít
Thẻ Tích:17.8 lít
Chiều Cao: 36 cm
Đường Kính Miệng: 25 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 21.8 lít
Mã Hàng: Trụ 21.8 lít
Thẻ Tích: 21.8 lít
Chiều Cao : 45 cm
Đường Kính Miệng: 25 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 25.8 lít
Mã Hàng: Trụ 25.8 lít
Thẻ Tích: 25.8 lít
Chiều Cao: 55 cm
Đường Kính Miệng: 25 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ  10.8 lít
Mã Hàng: Trụ 10.8 lít
Thẻ Tích: 10.8 lít
Chiều Cao: 36 cm
Đường Kính Miệng: 20 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 13.8 lít
Mã Hàng: Trụ 13.8 lít
Thẻ Tích: 13.8 lít
Chiều Cao: 45 cm
Đường Kính Miệng: 20 cum
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 16.8 lít
Mã Hàng: Trụ 16.8 lít
Thẻ Tích: 16.8 lít
Chiều Cao: 55 cm
Đường Kính Miệng: 20 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 5.8 lít
Mã Hàng: Trụ 5.8 lít
Thẻ Tích: 5.8 lít
Chiều Cao: 35 cm
Đường Kính Miệng: 16 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ  7.8 lít
Mã Hàng: Trụ 7.8 lít
Thẻ Tích: 7.8 lít
Chiều Cao: 45 cm
Đường Kính Miệng: 16 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ  3.8 lít
Mã Hàng: Trụ 3.8 lít
Thẻ Tích: 3.8 lít
Chiều Cao: 41 cm
Đường Kính Miệng: 12 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 2.8 lít
Mã Hàng: Trụ 2.8 lít
Thẻ Tích: 2.8 lít
Chiều Cao:31 cm
Đường Kính Miệng: 12 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 1.8 lít
Mã Hàng: Trụ 1.8 lít
Thẻ Tích: 1.8 lít
Chiều Cao: 42 cm
Đường Kính Miệng: 9 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 1.48 lit
Mã Hàng: trụ 1
Thẻ Tích:1.48 lít
Chiều Cao:31 cm
Đường Kính Miệng: 9cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 1.18 lít
Mã Hàng: Trụ 1.18 lít
Thẻ Tích: 1.18 lít
Chiều Cao: 36 cm
Đường Kính Miệng: 7.5 cm
------------------

Bình Thủy Tinh ngâm Rượu Việt Nam Mẫu Trụ 0.8 lít
Mã Hàng:0.8 lít
Thẻ Tích: 0.8 lít
Chiều Cao: 26 cm
Đường Kính Miệng: 7.5 cm

Bình luận
Sản phẩm khác